Tiêu chí phân loại Đá Dzi Tây Tạng

Tiêu chí phân loại Đá Lạt Ma Tây Tạng Dzi Có rất nhiều tiêu chí để phân loại đá Mã Não Tây Tạng Dzi như dấu phong hóa, chấm đỏ, dấu rồng lượn, màu sắc, họa tiết bề mặt, mức độ hoàn hảo… Giá trị của Dzi Tây Tạng được xác định sau khi xem xét…
Read More...